கலைகள்

  • 21,112 visitors

காலங்கள் மாறினாலும், பண்பாடும், கலாச்சாரமும் மாறாத இராஜ கம்பளத்து நாயக்கர் சமுதாய மக்கள்

காலங்கள் மாறினாலும், பண்பாடும், கலாச்சாரமும் மாறாத இராஜ கம்பளத்து நாயக்கர் சமுதாய மக்கள்

காலங்கள் மாறினாலும், பண்பாடும், கலாச்சாரமும் மாறாத இராஜ கம்பளத்து நாயக்கர் சமுதாய மக்கள் – கம்பாலப்பட்டி, பொள்ளச்சி. பாரம்பரியம்,பண்பாடு காக்கும் கெண்டேரியம்மன் (கெண்டுகாட்டம்மா) திருவிழா : மாறிவரும்...
Read More
உலக ஆடல்களிலேயே ராஜாக்கள் , அரசர்கள் ஆடும் ஆட்டம் “தேவராட்டம் “

உலக ஆடல்களிலேயே ராஜாக்கள் , அரசர்கள் ஆடும் ஆட்டம் “தேவராட்டம் “

உலக ஆடல்களிலேயே ராஜாக்கள் , அரசர்கள் ஆடும் ஆட்டம் “தேவராட்டம் “. தெற்கு சீமைகளிலே ராஜ குடியில் பிறந்த கம்பளத்து நாயக்கர் சமுதாயம் ஆடும் ஆட்டம் இது ....
Read More
ஜமீன் கோடாங்கிபட்டி தேவராட்டம்
அனுப்பன்குளம் தேவராட்டம்

விளம்பர காட்சி பகுதி